Polityka prywatności strony internetowej berenson.pl

Szanując Twoje prawo do prywatności pragniemy poinformować iż:

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator danych i kontakt w sprawie przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pljest KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000570470, miejsce wykonywania działalności: Nałęczowska 18A/U18, 20-701 Lublin, adres do doręczeń: Nałęczowska 18A/U18, 20-701 Lublin, NIP: 7123299081, REGON: 36220625, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@berenson.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem na wskazany wyżej adres siedziby Kancelarii lub pisząc na adres mail kontakt@berenson.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytania, podtrzymania kontaktu z Tobą, wymiany informacji dotyczących zagadnienia z jakim zwróciłeś się do nas. Dane te przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 2. Wchodząc na naszą stronę internetową, zostawiasz nam swój adres IP oraz dane z plików cookies, które przetwarzamy w celu prowadzenia analiz ruchu na stronie internetowej. Proces ten może nam posłużyć do optymalizacji treści zamieszczanych na stronie lub działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie danych oraz okres przetwarzania, przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe, które zdecydowałeś się nam przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego np.: imię nazwisko adres mail, inne… będą przez nas przetrzymywane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie, ustania (wygaśnięcia) celu dla którego zostały pobrane lub przez okres do 5 lat od dnia otrzymania danych.
 2. Dane służące do analizy ruchu na stronie internetowej przetrzymujemy nie dłużej niż 5 lat.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak niektórych danych takich jak adres mail, może uniemożliwić nam kontakt z Tobą. Adres IP pobierany jest automatycznie natomiast dane z plików cookies możesz kontrolować za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (ustawienia prywatności).

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe pozostają w zasadzie wyłącznie do naszej dyspozycji.
W sporadycznych sytuacjach Administrator może je przekazać/powierzyć odpowiednim instytucjom lub partnerom biznesowym. Podstawą prawną takiego działania są przepisy prawa lub odpowiednio skonstruowane umowy powierzenia zapewniające Administratora o bezpiecznym przetwarzaniu tych danych. (Potencjalnym odbiorcą danych jest serwis IT, oraz agencje obsługujące naszą stronę internetową pod kątem marketingu i promocji). Administrator oświadcza iż nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przysługujące Ci prawa

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies do śledzenia statystyk strony (liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony). Do tego celu Administrator może skorzystać z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google LLC, w tym kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać z funkcji marketingowych.
 3. Administrator może również skorzystać z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Będzie wiązało się to z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.
  W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik może zdecydować czy Administrator będzie mógł korzystać z Google AdWords.
 4. Administrator może korzystać z sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to
  z wykorzystywaniem plików cookies Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy Administrator będzie mógł korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis internetowy co do zasady nie zawiera odnośników do innych stron internetowych. Jeśli jednak w wyniku jakiejś szczególnej sytuacji, takie odnośniki pojawią się na stronie Berenson.pl Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności użytkownicy Serwisu
  Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@berenson.pl
  3. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu Internetowego.