Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną „Porada Prawna On-Line”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną „Porada Prawna On Line” (dalej „Usługa”), podmiotu świadczącego usługę, wynagrodzenia, postępowania reklamacyjnego i przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej z Usługi zwany w dalszej części „Regulaminem”.
 2. Usługodawcą jest Kancelaria Prawna Berenson i Wspólnicy sp. z o.o. Nałęczowska 18A/U18, 20-701 Lublin,  NIP 7123299081, numer REGON 362206250 i KRS 0000570470.
 3. Usługi są świadczone przez Specjalistów. Specjalistami mogą być: mgr prawa, radcowie prawni, adwokaci, aplikanci, zwani dalej Specjalistami.
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi (dalej „Użytkownik”).
 5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami na temat świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami niniejszego Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, przyjmuje się, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
 6. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy, ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 7. Na życzenie Użytkownika lub osoby przystępującej do korzystania z Usługi niniejszy Regulamin może być przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.
 8. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a Specjalistami oraz świadczenie usługi Porada Prawna On-Line odbywa się w języku polskim. Obsługa sprawny w języku innym niż polski jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Specjalistę na komunikację w języku obcym. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć dokumenty przetłumaczone na język polski, chyba że Specjalista wyraźnie zrezygnuje z konieczności tłumaczenia i wyrazi zgodę na przyjęcie dokumentów w języku obcym.

§2. Definicje

 1. Kancelaria – przez „Kancelarię” należy rozumieć Kancelarię Prawną Berenson i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nałęczowska 18A/U18, 20-701 Lublin, KRS: 0000570470, NIP: 7123299081, REGON: 362206250.
 2. Regulamin – przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin.
 3. Strony – przez „Strony” należy rozumieć Kancelarię/Specjalistę lub Użytkownika.
 4. Użytkownik – przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę z Kancelarią.
 5. Specjalista – przez „Specjalistę” należy rozumieć , radców prawnych, adwokatów, magistrów prawa lub aplikantów.
 6. Usługa – przez „Usługę” należy rozumieć Poradę Prawną (bądź Poradę Prawną On-Line), udzielaną przez Specjalistów Kancelarii Berenson i Wspólnicy.
 7. Treści Prawnicze – przez „Treści Prawnicze” należy rozumieć treść przygotowaną przez Specjalistę.
 8. Pytanie – przez „Pytanie” należy rozumieć opis problemu prawnego sporządzony przez Użytkownika.
 9. Pytanie Uzupełniające – przez „Pytanie Uzupełniające” należy rozumieć należy rozumieć pytanie dodatkowe.
 10. Klient – przez „Klienta” należy rozumieć osobę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę z Kancelarią.
 11. Opłata — przez „Opłatę” należy rozumieć wynagrodzenie należne od Użytkownika z tytułu świadczenia odpłatnych Usług przez Kancelarię.
 12. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Kancelarię na rzecz Użytkownika.

§3. Usługi Porada Prawna On-Line

 1. Usługa Porada Prawna On-Line, została stworzona przede wszystkim w celu zapewnienia Użytkownikom dostępu do Treści Prawniczych przygotowanych przez Specjalistów, w oparciu o przedstawiony przez Użytkownika opis sprawy, wysłany za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie www.berenson.pl w zakładce Kontakt, bądź na adres mailowy: kancelaria@berenson.pl.
 2. Użytkownik jest zobowiązany opisać swoją sprawę w sposób rzetelny, wyczerpujący i zgodny ze stanem faktycznym oraz prawnym. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany dołączyć ewentualne skany dokumentów, o ile mają one znaczenie dla sprawy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jak najdokładniejsze przedstawienie sprawy Specjaliście.
 3. Specjalista może odmówić zajęcia się sprawą w sytuacji, gdy pomimo wyjaśnienia i uzupełnienia informacji w dalszym ciągu nie jest możliwa identyfikacja problemu prawnego, z którym zgłasza się Użytkownik; Pytanie przekracza zakres Porad Prawnych On-Line świadczonych przez Specjalistów; Treść pytania jest niezgodna z Regulaminem.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik przedstawił niepełny, nierzetelny lub niezgodny z rzeczywistością stan faktyczny lub prawny, skutki zaniedbania obciążają Użytkownika.
 5. W sytuacji, gdy pytanie uzupełniające wykracza poza przedstawiony problem i stan faktyczny, zostaje ono obciążone kosztami opłacenia kolejnej porady prawnej.
 6. Usługa Porady Prawnej On-Line trwa 60 minut. Użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres mailowy Kancelarii: kancelaria@berenson.pl zakres szczegółowych pytań, informacji i zgromadzonych dokumentów co  najmniej na 5 godzin przed Poradą Prawną.
 7. W sytuacji, gdy Specjalista nie będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu czasu przeznaczonego na Poradę Prawną On-Line, konieczne będzie wykupienie kolejnej Usługi Porady Prawnej On-Line w celu omówienia całości zagadnienia.
 8. Usługa Porada Prawna On-Line w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 9. Przystąpienie do korzystania z Usługi Porada Prawna On-Line, warunkowane jest akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta, oraz akceptacją możliwości świadczenia usługi Porada Prawna On-Line przez Specjalistę.
 10. Rodzaje Usług Porada Prawna On-Line:
 • Konsultacja on-line,
 • Porada Prawna on-line albo,
 • Porada Prawna w siedzibie Kancelarii.
 1. Formy komunikacji pomiędzy Klientem a Specjalistą:
 • E-mailowa– wymiany wiadomości tekstowych oraz przesyłanie plików między Klientem a Specjalistą,
 • telekonferencja – przekaz głosowy, pomiędzy Klientem a Specjalistą,
 • wideokonferencja – przekaz audiowizualny, pomiędzy Klientem a Specjalistą. Wybór poszczególnego rodzaju Usługi Porady Prawnej On-Line oraz formy komunikacji uzależniony jest od indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Specjalistą. Podczas pierwszej konsultacji, Specjalista może samodzielnie zdecydować o formie komunikacji, mając na względzie najwyższe dobro Klienta, uwarunkowania techniczne oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i jakość konsultacji.
 1. Warunkiem udzielenia Klientowi Świadczenia Porady Prawnej On-Line jest przekazanie następujących danych:
 • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • opis stanu faktycznego sprawy i dokumenty dotyczące sprawy, niezbędne do realizacji Świadczenia Porady Prawnej On-Line,
 • adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

Dane, o których mowa w punkcie powyżej, Klient może wysłać na adres e-mail Usługodawcy lub przekazać osobiście w czasie zbierania przez Usługodawcę wywiadu osobowego.
Świadczenia Porad Prawnych On-Line udzielane przez Specjalistę nie obejmują świadczeń usług reprezentacji w sprawie i sporządzenia pism wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu ze specjalistą i przekazania mu niezbędnych dokumentów, informacji oraz pełnomocnictw do prowadzenia sprawy.

 1. Specjalista jest zobowiązany wykonać usługę Porady Prawnej z należytą starannością. Jednocześnie Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że:
 2. system prawny nie jest nauką ścisłą, pozostaje zmienny i podlega rozbieżnym interpretacjom, w związku z czym żaden Specjalista nie jest w stanie sformułować jedynej słusznej interpretacji prawa;
 3. w Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady nie obowiązuje wykładnia legalna prawa, tj. nie ma organu, trybunału lub sądu, który ustalałby obowiązującą wykładnię danych przepisów (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach szczególnych);
 4. usługa Porady Prawnej On-Line polega na indywidualnej ocenie danej sytuacji przez Prawnika, w oparciu o wiedzę, kwalifikację i doświadczenie, przy czym dwóch różnych Prawników może inaczej interpretować daną sytuację prawną;
 5. przedstawienie interpretacji prawnej w ramach usługi Porady Prawnej On-Line nie oznacza, że interpretacja prawna będzie później potwierdzona przez właściwy organ, sąd lub trybunał – organy, trybunały i sądy posiadają autonomię w wydawaniu rozstrzygnięć oraz dokonywaniu ocen prawnych;
 6. realizacja usługi Porada Prawna nie daje 100% gwarancji pozytywnego załatwienia sprawy.

§4. Warunki świadczenia usług

 1. Opłaty
 2. Usługi Porada Prawna On-Line są świadczone odpłatnie.
  b. Wysokość opłat określa cennik Usług On-Line, dostępny na stronie internetowej www.berenson.pl
  c. Opłaty należy dokonać przed odbyciem Porady Prawnej.
  d. Opłaty można dokonać za pośrednictwem systemu płatniczego udostępnionego na stronie internetowej www.berenson.pllub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

Dane do przelewu:

KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Numer rachunku bankowego: 90 1020 3176 0000 5202 0283 8167
W tytule przelewu należy wpisać opłacaną usługę.

 1. Rezerwacja terminu Porady Prawnej On-Line
 2. Rezerwacja terminu wizyty możliwa jest przez stronę www.berenson.pllub telefonicznie. W tym celu należy skontaktować się ze Specjalistą dzwoniąc na numer 530 156 285.
  b. Zmiana terminu wizyty, jest możliwa nieodpłatnie do godziny 16 dnia poprzedzającego wizytę.
  c. Niepoinformowanie o fakcie odwołania lub chęci przełożenia Porady, w określonym w poprzednim punkcie terminie, skutkuje koniecznością pokrycia 100% opłaty za zarezerwowaną Konsultację On-Line.
  d. Wszelkie zmiany w terminach wizyt należy zgłaszać telefonicznie, poprzez opublikowany formularz na stronie www.berenson.pl w zakładce Kontakt lub na adres mailowy: kancelaria@berenson.pl.
 3. Wymagania techniczne
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z Porady Prawnej On-Line Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy.
 5. Porady Prawne On-Line świadczone są na odległość, za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: telefon, platforma Teams.
  c. Komunikacja może odbywać się na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu, które posiadają sprawny komunikator dający w zależności od charakteru konsultacji możliwość połączenia w formie wideokonferencji lub telefonicznie.
  d. Do korzystania z Porady Prawnej On-Line wymagane jest co najmniej:

– posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer)

– posiadanie stałego dostępu do Internetu

– kamera internetowa i mikrofon – w przypadku spotkania on-line ze Specjalistą w wersji audio i video.

– mikrofon – w przypadku spotkania on-line ze Specjalistą w wersji audio.

– w celu ewentualnego odbycia rozmowy telefonicznej – sprawny telefon stacjonarny, bądź komórkowy.

 1. 4. Preferowane komunikatory: MS Teams
 2. Formę komunikacji ustala specjalista podczas pierwszego kontaktu konsultacyjnego.
  b. Specjalista może odmówić udzielenia Porady Prawnej On-Line gdy uzna, że uwarunkowania techniczne lub inne okoliczności losowe uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie konsultacji. Specjalista może w szczególności odmówić udzielenia Porady Prawnej On-Line, gdy istnieje uzasadniona wątpliwość co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych.
  c. Firma nie ponosi odpowiedzialności za mankamenty techniczne, leżące po stronie Klienta i uniemożliwiające sprawne odbycie Porady Prawnej On-Line.
  d. Przerwanie przez Klienta połączenia z przyczyn technicznych lub innych okoliczności losowych nie leżących po stronie Firmy, nie zwalnia Klienta z opłaty za Poradę Prawną On-Line.
  e. Wizyta przerwana przez Specjalistę z przyczyn technicznych lub okoliczności losowych, leżących po stronie Firmy lub Specjalisty, zostaje uznana za nieodbytą. Klientowi przysługuje prawo do przełożenia nieodbytej wizyty na inny termin lub zwrot wpłaconej za Poradę należności.
 3. Zgłoszenia dotyczące awarii i błędów mogą być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@berenson.pl. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Jeżeli zaistnieje konieczność, może być wymagane żądanie dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób. Użytkownik jest zobowiązany pomóc w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

§5. Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Specjalista świadczy usługę Porady Prawnej On-Line z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z usług.
 2. Pomimo podejmowania przez Specjalistę środków, o których mowa w pkt. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

§6. Zasady odpowiedzialności

Firma/Specjalista i Klient zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu Usług Porad Prawnych On-Line, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności.

Firma/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

Firma/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

Firma/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Firma/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Firma/Specjalista ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa. Podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

§7.  Odstąpienie od umowy

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.
 2. Użytkownik, co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia (tj. od dnia, w którym dokonał zapłaty), składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, Użytkownik powinien przesłać na adres mailowy: kancelaria@berenson.pl skan oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. – dalej u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w momencie przystąpienia przez Kancelarię do wykonywania usługi (to jest w momencie przesłania przez Użytkownika opisu sprawy, dokumentów, ewentualnych pytań).
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony od wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Jednocześnie Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca się Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których istnieje zobowiązanie.
  6. Zwrotu płatności dokonuje się w taki sam sposób, w jaki była dokonana zapłata przez Użytkownika, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

§8. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z wykonywaniem Usług Porad Prawnych On-Line. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Platformy i związanych z nią kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail kancelaria@berenson.pl.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.
Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej
dane pozwalające na identyfikację Klienta: login Klienta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie); określenie przedmiotu reklamacji, określenie ewentualnych żądań Klienta, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Porady Prawnej On-Line.

Po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie potwierdza się jej otrzymanie – drogą elektroniczną, na podany adres mailowy. Jeżeli reklamacja dotyczy Usług związanych z daną Treścią Prawniczą, zostaje ona przekazana do rozpatrzenia właściwemu Specjaliście.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Kancelaria może zaproponować: wykonanie Usługi w sposób poprawny, wykonanie dodatkowej Usługi, obniżenie uiszczonej opłaty, zwrot opłaty w pełnej wysokości.

§9. Dane osobowe

Poprzez zlecenie Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania Usługi oraz rozliczeń z tym związanych, jak również na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

1.W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:

 1. a) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. b) dokonywać zapłaty wszelkich Należności zgodnie z Regulaminem,
 3. c) korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami,
 4. d) korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego,
 5. e) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany,
 6. f) nie naruszać praw własności intelektualnych przysługujących Specjalistom oraz osobom trzecim,
 7. g) współdziałać w dobrej wierze ze Specjalistą w zakresie należytego wykonania Umowy,
 8. h) informować Specjalistę o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy,
 9. i) udzielać na żądanie Specjalisty wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych,
 10. j) przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
 11. Użytkownik nie może:
 12. a) podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych innych Użytkowników, Specjalistów lub osób trzecich albo naruszających uzasadnione interesy innych Użytkowników, Specjalistów lub osób trzecich.
 13. Użytkownik ma prawo do:
 14. a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie),
 15. b) korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem,
 16. c) kierowania zapytań na adres mailowy: kancelaria@berenson.pl i wnoszenia reklamacji,
 17. d) wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

§11. Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania lub udostępnienia Użytkownikowi.

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

1) zmiana warunków świadczenia Usług

2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych

3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego

4) zmiany redakcyjne

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane na stronie www.berenson.pl, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Kancelaria posiada adres e-mail Użytkownika)
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.