Dział Śledczy

Co oferujemy
w dziale śledczym?

W

Zbieranie informacji do spraw karnych, gospodarczych, ubezpieczeniowych, cywilnych, rozwodowych, spadkowych, innych.

W

Prowadzenie śledztw i postępowań w sprawach wymagających merytorycznych wyjaśnień.

W

Poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się, członków rodziny, innych.

W

Prowadzenie spraw dotyczących zdrady małżeńskiej.

W

Ustalenia, wywiady środowiskowe, sprawdzanie życiorysów, historii pracowniczej, ustalanie kontaktów towarzysko-biznesowych, sytuacji finansowej.

W

Niejawna obserwacja wskazanych osób i obiektów.

Metody, narzędzia
i techniki działania służące realizacji zadań

W

Tworzenie eksperckich zespołów zadaniowych do konkretnej sprawy.

W

Dokumentowanie zdarzeń, faktów i okoliczności, ocena oraz weryfikacja dowodów.

W

Nadzór merytoryczny nad prawidłowością procedur prowadzonych przez organa ścigania i inne urzędy państwowe.

W

Tworzenie zespołów analitycznych do prowadzonej sprawy.

W

Niejawna obserwacja osób, obiektów, pojazdów.

W

Zatrudniamy byłych pracowników Policji, CBA, ABW i innych służb specjalnych oraz licencjonowanych detektywów.