Prawo gospodarcze

Czym się zajmujemy:

W

Doradztwo podatkowe

W

Wycena przedsiębiorstw

W

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

W

Doradztwo finansowe

W

Doradztwo transakcyjne – fuzje i przejęcia (M&A)

W

Due diligence

W

Doradztwo strategiczne i biznesowe

W

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Doradztwo podatkowe

Współpraca z doradcą podatkowym z odpowiednio szerokim doświadczeniem jest istotna, aby prowadzić działalność gospodarczą bezpiecznie i stabilnie. Przepisy podatkowe, orzecznictwo i interpretacje stanowią skomplikowaną przestrzeń gospodarczą, w której należy się skutecznie poruszać, a dodatkowa ich zmienność narzuca konieczność ciągłej adaptacji do nowelizacji.

Śledzenie i analiza wszelkich zmian w przepisach podatkowych to zatem zadanie trudne i czasochłonne, stanowiąc wyzwanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych – zarówno dużych, jak i sektora MŚP. Błędy interpretacyjne przepisów mogą stać się kosztowne i zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa, stąd też bezpieczeństwo firmy pod kątem podatkowym jest obszarem, któremu należy poświęcić odpowiednią uwagę.

Rozwiązaniem które pozwala na poprawę i utrzymanie bezpieczeństwa podatkowego to współpraca z doświadczonymi i wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu podatków, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie w prawidłowym analizowaniu i rozumieniu prawa podatkowego. Odpowiednie doradztwo podatkowe stanowi klucz do zapewnienia bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwa zarówno w ujęciu krótko- i długoterminowym.

W ramach usług doradztwa podatkowego zapewniamy klientom wsparcie w następujących obszarach:

 • Ceny transferowe – doradzamy w zakresie dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych, CbCR i BEPS oraz uzyskiwaniu APA,
 • Podatki dochodowe – PIT, CIT,
 • Podatki pośrednie – obsługujemy w zakresie VAT, cła i akcyzy z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC,
 • Podatek od nieruchomości – oceniamy nieruchomości pod kątem występowania obowiązków podatkowych, reprezentujemy przed organami podatkowymi,
 • Podatek od spadków i darowizn,
 • Międzynarodowe prawo podatkowe – BEPS, podatek u źródła, ekspansja zagraniczna,
 • Podatki pracownicze – PIT, ZUS, PFRON, delegacje,
 • Postępowania podatkowe – reprezentujemy klientów w trakcie kontroli skarbowej i podatkowej oraz w postępowaniach karnych skarbowych,
 • Strategie podatkowe,
 • Analizy i audyty podatkowe,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • Weryfikacja transakcji pod kątem nadużycia prawa oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Raportowanie schematów podatkowych – identyfikujemy i raportujemy schematy podatkowe MDR.

W każdym przypadku nasz zespół kompleksowo analizuje sytuację klienta i mając na uwadze potrzeby, realizujemy kompleksowe usługi, począwszy od niezbędnych analiz, po wdrożenie narzędzi pozwalających na uzyskanie zamierzonych rezultatów.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki każdej wielkości.

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który pozwoli na odpowiednie określenie rynkowej wartości firmy. Uzyskanie informacji o faktycznej wartości przedsiębiorstwa jest istotne w przypadku gdy dochodzi do transakcji zakupu/sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub w sytuacjach ewidencyjnych, spornych bądź roszczeniowych. Sprzedaż przedsiębiorstwa, spór sądowy o firmę lub spółkę, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie, zmiana formy prawnej lub połączenie przedsiębiorstwa wymagają znajomości wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wycena, aby mogła zostać za właściwe organy uznana za wiarygodną musi spełniać określone normy i standardy, a także znajdować odpowiednie umocowanie w metodyce uznawanej krajowo i  międzynarodowo.

Wiarygodna i prawidłowa merytorycznie wycena przedsiębiorstwa uwzględnia nie tylko specyfikę firmy, ale także indywidualną sytuację, cel wyceny i realia rynkowe, w których funkcjonuje. Wyceny sporządzane przez naszych biegłych poprzedzone są odpowiednimi analizami finansowymi, biznesowymi, rynkowymi i prawnymi, co pozwala na określenie najważniejszych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Wyceny dokonywane przez naszych biegłych zgodne są z Międzynarodowymi Standardami Wyceny wydanymi przez The International Valuation Standard Council (IVCS) oraz Krajowymi Standardami – Wyceny Specjalistyczne (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, rekomendowanymi przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Sporządzone przez nas wyceny dokonywane są w sposób prawidłowy, niepodważalny, co sprawia, że są wiarygodne dla organów sądowych i podatkowych. Jeżeli natomiast wystąpi potrzeba potencjalnej obrony wyceny, to zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w tym zakresie, z wykorzystaniem odpowiednich metod weryfikacyjnych.

Wyceny przedsiębiorstw dokonujemy z wykorzystaniem wszystkich możliwych dostępnych metod, w zależności od potrzeb klienta i realizowanego celu, wśród których można wymienić m.in. następujące podejścia:

 • dochodowe – m.in. metody DCF, FCE, APV, a także uproszczone – kapitalizacji prostej, zdyskontowanych dywidend lub NPV,
 • majątkowe – m.in. metody SAN, LVM, RVM lub BV,
 • porównawcze – metody oparte na mnożnikach rynkowych, które ustalane są na podstawie relacji wartości uzyskiwanych przez podmioty porównywane (np. mnożniki transakcyjne, mnożniki giełdowe),
 • hybrydowe – metody stanowiące połączenie różnych metod z powyższych grup.

W zakres naszych usług z zakresu wyceny przedsiębiorstw wchodzą:

 • wyceny spółek,
 • wyceny udziałów i akcji,
 • wycena firmy,
 • test prywatnego inwestora,
 • test na utratę wartości zgodnie z MSR i MSSF.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w wycenie rynkowej wartości przedsiębiorstw wszystkimi dostępnymi metodami, które zdobywał opracowując profesjonalne wyceny na potrzeby organów publicznych, takich jak Sądy, Urzędy, Prokuratury czy Komornicy, jak i dla klientów i instytucji komercyjnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.

Wycena przedsiębiorstw

Wycena wartości niematerialnych
i prawnych

Wartości niematerialne – znaki towarowe, znaki firmowe, marki, licencje, patenty, technologie, know-how, autorskie prawa majątkowe – występują w każdej sferze działalności gospodarczej i przedsiębiorstwach o różnych profilach. Zwykle stanowią wartość dodaną i są produktem pracy i myśli twórczej, przyczyniając się do generowania dodatkowych korzyści i wartości dla przedsiębiorstwa lub redukcji kosztów. Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie, z punktu widzenia bilansowego mogą przyjąć jedynie równowartość poniesionych na ich wytworzenie kosztów, jednak realia gospodarcze pokazują, że korzyści, które mogą generować zdecydowanie przekraczają wartość, po której można wprowadzić je do przedsiębiorstwa. Sprawa wygląda inaczej w przypadku nabycia, gdyż wtedy wartość początkowa to cena, po której dokonano transakcji.

Z punktu widzenia transakcyjnego należy pamiętać, iż wartości niematerialne i prawne poza wartością początkową mogą generować korzyści dalece przekraczające poniesione koszty lub zapłaconą za nie cenę. Istotnie mogą wpłynąć na poprawę wartości całego przedsiębiorstwa, pod warunkiem odpowiedniego ich oszacowania.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w swojej charakterystyce wykazuje szereg podobieństw do wyceny przedsiębiorstw, jednakże proces jest nieco odmienny. Wynika to przede wszystkim z szeregu ograniczeń i niematerialnego charakteru tych aktywów, co utrudnia uchwycenie rynkowej wartości. Ze względu na mniej uchwytny charakter wycena wartości niematerialnych jest swego rodzaju sztuką, która wymaga zrozumienia nie tylko procesu twórczego związanego z wytworzeniem, ale także potencjału komercyjnego wartości niematerialnych, co z kolei wymaga szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy, która charakteryzuje wszystkie nasze usługi.

W zakres naszych usług w obszarze wartości niematerialnych wchodzą m.in. wyceny:

 • znaków towarowych,
 • marek,
 • znaków firmowych,
 • licencji,
 • patentów,
 • technologii i know-how,
 • autorskich praw majątkowych,
 • wartości firmy (goodwill).

W wycenie wartości niematerialnych i prawnych stosujemy akceptowalne i globalnie przyjęte podejścia oparte na krajowych i międzynarodowych standardach, które gwarantują określone normy i standardy, które istotnie wpływają na niepodważalność wycen. W przypadku konieczności oferujemy także obronę wartości pochodzącej z wyceny odpowiednimi analizami, badaniami i dowodami.

Wykorzystywane przez nasz zespół metody i podejścia do wyceny to m.in.:

 • podejście rynkowe (porównawcze) – oparte na estymacji porównywalnych transakcji rynkowych dla wartości niematerialnych i prawnych podobnych do wycenianej,
 • podejście kosztowe (odtworzeniowe) – oparte na wyrażeniu w aktualnej wartości pieniądza kosztu odtworzenia lub ponownego wyprodukowania wartości niematerialnej i prawnej,
 • podejście dochodowe – oparte na potencjalnych przychodach, wydatkach, rentowności i nakładach inwestycyjnych związanych z wykorzystywaniem wartości niematerialnych – zgodnie z m.in. metodą kapitalizacji płatności licencyjnych (RFR), metodą nadwyżki stopy zwrotu (ERR), metody hipotetycznej utraty przychodu (PLI) czy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
 • podejście hybrydowe – oparte na odpowiednim łączeniu dostępnych metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Nasz zespół profesjonalistów posiada bogate doświadczenie w wycenie rynkowej wartości niematerialnych i prawnych wszystkimi dostępnymi metodami, które zdobywał opracowując profesjonalne wyceny na potrzeby organów publicznych, takich jak Sądy, Urzędy, Prokuratury czy Komornicy, jak i dla klientów i instytucji komercyjnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.

Doradztwo finansowe

Kancelaria Prawna Berenson i wspólnicy świadczy profesjonalne doradztwo finansowe i prawne, za którym stoi unikalne i bogate doświadczenie oraz umiejętności łączenia wiedzy z obszaru finansów, prawa, biznesu i zarządzania. Wsparcie oferowane przez nasz zespół obejmuje wszelkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i specyfiki branżowej. Realizujemy doradztwo finansowe dla startupów, sektorowi MŚP, dużym przedsiębiorstwom i funduszom inwestycyjnym.

Doradztwo naszym klientom wiąże się z dzieleniem ekspercką wiedzą i szerokim doświadczeniem, które pozwala im się rozwijać i podejmować przemyślane, trafne i optymalne decyzje z zakresu zarządzania finansami i majątkiem.

Zrealizowaliśmy szereg projektów finansowych, w tym również z zakresu bezpośredniego zarządzania finansami i majątkiem dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Zespół naszych specjalistów posiada również doświadczenie w zakresie rozwoju obszaru finansów przedsiębiorstw, które pozwala na dobór właściwych metod i narzędzi, które pozwolą ma sprawne i skuteczne zarządzanie majątkiem i kapitałem.

W zakresie naszych usług znajduje się również wsparcie i reprezentowanie klientów w rozmowach i negocjacjach z bankami oraz instytucjami finansowymi pod kątem realizacji  i finansowania przedsięwzięć, zarówno na etapie budowania relacji, jak i dbania o płynny przebieg współpracy w trakcie realizacji.

Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w zakresie finansów na skalę krajową i międzynarodową, którzy doradzali i pełnili funkcje dyrektorskie w spółkach na każdym stopniu rozwoju, co pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w celu adaptacji do Państwa potrzeb w zakresie zarządzania finansami.

Doradztwo finansowe

Doradztwo transakcyjne
– fuzje i przejęcia (M&A)

W zakresie doradztwa transakcyjnego nasza kancelaria świadczy doradztwo prawne w ramach fuzji i przejęć (M&A) począwszy od procesu due diligence, przygotowania dokumentacji transakcyjnej, negocjacji ceny, do zamknięcia transakcji i obsługi potransakcyjnej. Zakres usług dedykowany jest zarówno dla klientów, którzy występują w transakcji jako kupujący, jak i dla klientów, którzy występują jako sprzedający.

Dzięki wysokiej klasy specjalistom i ekspertom ze wszystkich gałęzi wiedzy niezbędnej przy kompleksowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć zapewniamy całościowe doradztwo transakcyjne. W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę następujących transakcji:

 • zakup/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • zbycie/nabycie udziałów lub akcji,
 • połączenia i przejęcia podmiotów gospodarczych (w tym także międzynarodowe/transgraniczne),
 • podziały spółek i firm,
 • zakup spółek w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych (pre-pack),
 • likwidacje przedsiębiorstw.

Nasze usługi cechuje indywidualne podejście do klienta, kompleksowość obsługi, doradztwo na przestrzeni całej transakcji oraz wsparcie potransakcyjne. Ściśle współpracując z klientem w każdej fazie transakcji dokonujemy niezbędnych analiz i badań, wspieramy w negocjacjach oraz zapewniamy sprawne i elastyczne raportowanie przebiegu transakcji.

Due diligence

Procesy i procedury due diligence pozwalają poprzez wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń podjąć optymalną i racjonalną decyzję dotyczącą planowanej transakcji zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części. Należycie przeprowadzone due diligence jest kluczowym elementem transakcji zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zarówno w perspektywie krótkoterminowej (etap transakcyjny), jak i długoterminowej (etap potransakcyjny).

Celem procesu due diligence jest ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz identyfikacja ryzyk (istniejących i potencjalnych), które wiążą się z planowaną transakcją zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części). Odpowiednio przeprowadzone due diligence nie tylko dostarczy kompletnych i wiarygodnych informacji o podmiocie, ale również pozwoli na zminimalizowanie ryzyka, które występuje przy transakcjach kapitałowych, a także wyeliminuje zagrożenia związane z procesem nabycia i późniejszą integracją i harmonizacją przedsiębiorstwa w ramach istniejących struktur grupy inwestycyjnej.

Wnioski pochodzące z procesu due diligence pozwalają na weryfikację wyobrażeń i oczekiwań potencjalnego inwestora o przedsiębiorstwie, dostarczają istotnych informacji niezbędnych do zbudowania modelu wyceny oraz mają charakter cenotwórczy. Due diligence istotnie wpływa na warunki i pozycję negocjacyjną, a także oświadczenia stron transakcji na poziomie zawierania umowy zakupu/sprzedaży oraz pozwala na ustalenie klauzul, kowenantów i działań potransakcyjnych.

W ramach usług w obszarze due diligence oferujemy przeprowadzenie procedur zarówno dla strony kupującego, jak i strony sprzedającego. Zakres due diligence zawsze dopasowujemy do struktury transakcji i wynikających z niej potrzeb.

Nasze usługi obejmują:

 • due diligence finansowe,
 • due diligence podatkowe,
 • due diligence prawne,
 • due diligence majątkowe,
 • due diligence biznesowe,
 • due diligence IT,
 • due diligence techniczne,
 • vendor due diligence.

Oferowane usługi due diligence świadczone są przez dedykowany zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa podatkowego, bilansowego, handlowego i cywilnego przy wsparciu biegłych rzeczoznawców i analityków rynkowych.

Due diligence

Doradztwo strategiczne
biznesowe

Zarządzanie strategiczne ma niezwykle istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które pragną nieustannie się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

Kancelaria Prawna Berenson i Wspólnicy tworzy strategie, które są zarówno ambitne, jak i wykonalne, pomimo zmiennego i dynamicznego otoczenia biznesowego. Wspieramy naszych klientów i pomagamy zarządom firm w tworzeniu i realizacji strategii korporacyjnych i transakcyjnych z nastawieniem na kreowanie biznesu nastawionego na długoterminowe cele przy jednoczesnej realizacji postawionych celów operacyjnych.

W zakresie naszych usług doradztwa strategicznego znajdują się m.in.:

 • opracowywanie strategii rozwoju – dostarczamy dogłębne analizy rynku, konkurencji, kontrahentów i klientów oraz wspieramy we wdrażaniu planów strategicznych przy zachowaniu realizacji celów finansowych i operacyjnych,
 • opracowywanie strategii transakcyjnych – doradzamy klientom przy przeprowadzaniu transakcji, które podnoszą wartość przedsiębiorstwa od etapu opracowania planu transakcji po fazę integracji w celu budowania długoterminowej synergicznej wartości,
 • tworzenie długoterminowych modeli biznesowych skaskadowanych do poziomu operacyjnego – pozwalających na wdrożenie efektywnych działań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi planowania i zarządzania,
 • wdrażanie nowych strategii rozwoju,
 • definiowanie i tworzenie misji, wizji i wartości firmy,
 • definiowanie dźwigni wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa,
 • tworzenie struktury i kultury organizacyjnej.

Ponadto w ramach doradztwa biznesowego zapewniamy naszym klientom m.in.:

 • wsparcie w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • usługi z zakresu nadzoru właścicielskiego,
 • doradztwo w aspektach formalnych prowadzenia biznesu,
 • doradztwo w zakresie ekspansji zagranicznej i zdobywania nowych rynków światowych.

Oferowane usługi z zakresu doradztwa strategicznego i biznesowego realizowane są przez profesjonalny zespół specjalistów z zakresu zarządzania o interdyscyplinarnym przygotowaniu, szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu we współpracy z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi o różnych rozmiarach i profilach działalności.

Postępowania upadłościowe
restrukturyzacyjne

Postępowanie upadłościowe

Wiele podmiotów gospodarczych jest zmuszonych ogłosić upadłość, lecz z doświadczenia wiemy, iż nie zawsze wiedzą, jak i kiedy ją ogłosić i na czym w ogóle upadłość polega. Należy pamiętać, iż w  wyniku ogłoszenia upadłości dłużnik ma możliwość uzyskać oddłużenie od swoich zobowiązań. Wierzyciel z kolei  może liczyć na maksymalne zaspokojenie jego wierzytelności. Zatem celem postępowania upadłościowego jest zamiana aktywów na pieniądz, czyli sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli. Proces likwidacji majątku i dystrybucji sum uzyskanych ze sprzedaży prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Z kolei po stronie zarządu leżą dwa obowiązki prawne (mając na myśli aspekt odpowiedzialności osobistej, majątkowej i karnej): złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym oraz współpraca z syndykiem w zakresie wydania majątku i dokumentacji upadłej spółki.

Po dokonaniu analizy Państwa sytuacji (w tym analiza dokumentacji finansowej) określimy prawdopodobny sposób zakończenia postępowania upadłościowego oraz przede wszystkim ustalimy, czy upadłość jest dla Państwa odpowiednim rozwiązaniem.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma chronić przedsiębiorcę przed upadłością. Daje mu możliwość zawarcia układu z wierzycielami oraz ochronę przed egzekucją. Wedle przepisów prawa restrukturyzacja przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona według jednego z czterech postępowań:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca ma możliwość zawarcia układu ze swoimi wierzycielami. Układ zazwyczaj polega na oddłużeniu firmy. Restrukturyzację zadłużenia określają propozycje układowe. W trakcie trwania postępowania dłużnik nie może zaspokajać wierzycieli objętych układem. Daje mu to możliwość na złapanie oddechu i podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia zdolności płatniczej. Co do zasady wszyscy wierzyciele objęci są układem z mocy prawa.  Najczęściej występujące wyjątki stanowią:
– wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika,
– zobowiązania z tytułu rat leasingu operacyjnego (raty po otwarciu postępowania),
– opłaty z tytułu najmu – płatności po otwarciu postępowania należy regulować na bieżąco,
– zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy,
– wierzytelności alimentacyjne,
– wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika (wszelkie pozostałe wierzytelności ZUS nie mogą być zredukowane poprzez przyjęcie układu – w rachubę wchodzi jedynie odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty).

Wybór konkretnego postępowania zależny jest od sytuacji przedsiębiorcy. Im sytuacja przedsiębiorcy jest poważniejsza tym mocniejsze środki restrukturyzacyjne należy stosować. Im szybciej dłużnik podejmie decyzję o restrukturyzacji tym lepiej dla niego. Wybór rodzaju postępowania uzależniony jest od tego, jakiej ochrony potrzebuje dłużnik oraz czy jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces naprawczy swojego przedsiębiorstwa. Z pewnością szybsze zainicjowanie restrukturyzacji zwiększa szanse na uniknięcie upadłości. Warto zatem działać bez zbędnej zwłoki w czym możemy pomóc, dokonując analizy Twojej sytuacji i podejmując niezwłocznie działania na rzecz restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa.

Postępowania upadłościowe
restrukturyzacyjne