PRAWO KARNE

W przypadku spraw karnych, procedura postępowania różni się od innych postępowań. Na początku prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, następnie sądowe, a w końcu wykonawcze. Szczególną ostrożnością i aktywnym uczestnictwem należy wykazać się w początkowej fazie czyli postępowaniu przygotowawczym, ponieważ od tego zależy dalszy przebieg sprawy. Tutaj niezbędna jest pomoc profesjonalistów, którzy poznają swojego klienta z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Kancelaria zapewnia pomoc nie tylko profesjonalnych adwokatów/radców prawnych, ale również pomoc biegłych sądowych z wielu gałęzi nauk, detektywów, mediatorów, w tym również pomoc dla Kancelarii świadczą byli Policjanci, śledczy, których współpraca zapewnia każdemu klientowi pewność, że uzyska wsparcie na każdym etapie sprawy.

Kancelaria w ramach spraw karnych reprezentuje tylko stronę poszkodowaną. Zawsze zachowujemy pełen profesjonalizm oraz dbamy o interesy swojego klienta.

W przypadku pokrzywdzonego, pełnomocnik bierze udział w postępowaniu przygotowawczym, w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego. Natomiast na etapie postępowania sądowego może brać udział w postępowaniu jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z:

  1. Przestępstwami (np. pobicie, morderstwo, szantaż, kradzież, fałszowanie dokumentów itd.),
  2. Przestępstwami gospodarczymi ( np. oszustwa, upozorowane bankructwa itd.),
  3. Przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi ( czyli popełnionymi na szkodę Skarbu Państwa, polegającymi na działaniu lub zaniechaniu skutkującym uszczupleniem lub możliwością uszczuplenia dochodów budżetowych w zakresie podatków lub ceł),
  4. Wykroczeniami (np. zniszczenie mienia, kolizje drogowe, kradzież itd.).